Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Iesvētība

IesvētībaIepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par pilntiesīgu draudzes locekli.

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

‍Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/146/anketa_draudzes_locekla.pdf)Anketa, draudzes locekļu (iesvētību)[Anketa, ko izpildīt pieaugušajiem, pievienojoties draudzē.]
Access this URL (/attachments/article/146/grunnans_internetam.pdf)Katehisms, Grunnans[Grunnans, Pērs; Kristīgās ticības kopsavilkums.]
Access this URL (/attachments/article/146/izdales_materials_konfirmantiem_Grunnana_gramata.pdf)Katehisms, izdales materiāls[Izdales materiāls iesvētības kursam.]
Access this URL (/attachments/article/146/M_Luther, Small Catechism LV.pdf)Katehisms, mazais[Luther, Mārtiņš; Kristīgās ticības kopsavilkums.]

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Svētais Vakarēdiens

Nemiet un ēdiet! Tā ir mana miesa, kas par jums top dota ... Ņemiet un dzeriet! Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu.

Svētais VakarēdensSvētā Vakarēdiena svinēšana līdz ar Vārda pasludinājumu un grēksūdzi ir luteriskās baznīcas dievkalpojuma centrā.

Jēzus Kristus pats ir iedibinājis Svēto Vakarēdienu savas krusta nāves priekšvakarā. Saskaņā ar iestādīšanas vārdiem: Tās ir manas jaunās derības asinis, Svētajā Vakarēdienā baznīca svin jaunās derības noslēgšanu starp Dievu un cilvēkiem. Šī derība dāvā ikvienam cilvēkam iespēju piederēt Dieva tautai un saņemt Dieva mīlestību, žēlastību un piedošanu.

Luteriskā baznīca atbilstoši Svēto Rakstu liecībai tic, ka Svētajā Vakarēdienā ticīgie saņem patiesu mūsu Kunga miesu un patiesas Viņa asinis. Mūsu Kungs, aicinādams draudzi pie sava galda, arvien no jauna dara šo brīnumu. Dievkalpojumā Viņa dievišķa spēka pilnais Vārds Tā ir mana miesa Tās ir manas asinis īstenojas arvien no jauna. Tā ir brīnumaina dāvana, kuras spēks nav atkarīgs ne no mācītāja, ne no saņēmēja, bet vienīgi no Dieva, taču šīs dāvanas svētību saņem tie, kas to bauda ticībā.

Lai apliecinātu Kristus miesas un asiņu klātbūti Svētajā Vakarēdienā, mēs dievkalpojumā godinām un pielūdzam maizē un vīnā klātesošo Kungu, taču ārpus Sakramenta svinēšanas, kad svētītā maize netiek izdalīta, ar muti saņemta un baudīta, tā nav ar jāpielūdz vai jāgodina, jo šāda Sakramenta izmantošana ir pretrunā ar Svētā Vakarēdiena iedibināšanas vārdiem.

Lai saņem Svēto Vakarēdienu sev par svētību, pirm tam sevi pārbaudām (1Kor 11:27-29) un izsūdzam grēkus (Mt 26:28).

Romiešu virsnieks, kurš Jēzum lūdz dziedināt savu kalpu, saka: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā pajumtē; saki tik vienu vārdu... (Mt 8:8) Svētajā Vakarēdienā Jēzus saka šo Vārdu, Viņš nāk pie mums darīt mūs veselus miesā un dvēselē. Mārtiņš Luters Lielajā katehismā Svēto Vakarēdienu dēvē par zālēm, kas palīdz un dod dzīvību dvēselei un miesai. Tas dziedina un dod spēku šai dzīvei, līdz ieved nākamajā.

Drukāt E-pasts

Svaidīšana ar eļļu

Svaidīšana ar eļļuJa kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie lai lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Kunga vārdā. (Jēk 5:14)

Draudzes locekļu slimības vai nespēka gadījumā draudzes mācītājs ir gatavs pas­niegt Svēto Vakarē­di­enu slim­nīcā vai mājās, kā arī citos gadīju­mos apmek­lēt draudzes locekļus, kā arī svaidīt ar svētīto eļļu.

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696